© RENTAX vrachtaxi, Maastricht 2016
U vindt ons ook op facebook.
Algemene voorwaarden voor het vervoer van goederen door RENTAX.

Algemene Bepalingen.
==================

Artikel 1.
Het vervoer van goederen geschiedt onder de handelsnaam R E N T A X .
RENTAX beoogd te zijn een afhaal- en bezorgdienst, dan wel besteldienst c.q. vrachttaxi. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door RENTAX geaccepteerde zendingen.

Artikel 2.
De doelstelling is het vervoer van goederen voor bedrijven, instellingen en particulieren. Hieronder zijn begrepen alle werkzaamheden, noodzakelijk om de aangeboden goederen te kunnen vervoeren. Een en ander met inachtneming van hetgeen is bepaald in de artikels 3, 7, 12, 16 en 24.

Toelating tot het vervoer.
====================

Artikel 3.
De soorten goederen welke door RENTAX vervoerd zullen worden zijn gebonden aan een gewichtsmaximum van 50 kg. (vijftig kilogram), met een maximum totaalgewicht van 500 kg. (vijfhonderd kilogram) per lading en een volume maximum:
Maximale afmetingen: 2,90 x 1,50 x 1,85 meter ( L x B x H ).
Afwijkende maten ter beoordeling van RENTAX ter plaatse.

Artikel 4.
Het aangaan van een vervoersovereenkomst kan geschieden:
a) schriftelijk per post of telefax;
b) mondeling, zowel via persoonlijk contact alsook telefonisch.
Het akkoord verklaren door beide partijen ten aanzien van de bijzonderheden betreffende het uit te voeren transport, maakt de overeenkomst bindend; e.e.a. met inachtneming van het bepaalde in artikel 20.
Indien de overeenkomst tot stand komt via bemiddeling door derden, wordt deze overeenkomst verondersteld rechtstreeks te zijn aangegaan door opdrachtgever en RENTAX.

Artikel 5.
Aangeboden goederen moeten op normale wijze geladen en gelost kunnen worden. Hieronder wordt verstaan dat zonder gebruik van hulpmiddelen zoals vorkheftruck e.d. de goederen hanteerbaar dienen te zijn (zie art 3). Indien op zowel het adres van de afzender als de geadresseerde identieke hulpmiddelen aanwezig en bruikbaar zijn, kan van deze bepaling worden afgeweken.

Artikel 6.
RENTAX accepteert in principe alle soorten goederen met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 7, mits deze schoon zijn. RENTAX behoudt zich het recht voor goederen zonder opgave van redenen te weigeren, waarbij de afzender of opdrachtgever wel de gemaakte kosten zal moeten voldoen.

Uitsluitingen van Goederen.
======================

Artikel 7.
Van vervoer uitgesloten goederen zijn:
a) voorwerpen waarvan het vervoer verboden is;
b) voorwerpen en stoffen die vallen onder de bepalingen van " Vervoer Gevaarlijke Stoffen" ; behoudens het bepaalde in de artikels 8, 9 en 10.
c) stoffelijke overschotten;
d) levende dieren, behoudens het bepaalde in artikel 11.

Artikel 8.
Gevaarlijke stoffen worden voorwaardelijk geaccepteerd indien deze deugdelijk verpakt zijn en voorzien van een begeleidend document, aangevende hoe te handelen in geval van calamiteit. De opdrachtgever dient zelf een verzekering aangaande het vervoer van deze stoffen af te sluiten.

Artikel 9.
Mocht tijdens het transport schade ontstaan aan of door de goederen, dan is de opdrachtgever verplicht alle kosten voortvloeiende uit deze schade te voldoen.

Artikel 10.
Indien tijdens transport of het laden blijkt dat er sprake is van gevaarlijke stoffen, zonder dat dit vooraf is gemeld, is RENTAX gemachtigd het transport te staken of geen doorgang te laten vinden. Afzender of opdrachtgever is verplicht de kosten gemaakt door RENTAX te vergoeden.

Artikel 11.
Levende dieren van kleine gestalte kunnen voorwaardelijk geaccepteerd worden, indien deze worden aangeboden in goed gesloten kooien, manden, etc. Voorts geldt dat de dieren niet verzorgd behoeven te worden en dat de wagen niet behoeft te worden ontsmet. Begeleiding van dieren is uitgesloten.

Vervoerscondities.
===============
Artikel 12.
Transport geschiedt in beginsel van begane grond naar begane grond (indien een werkende lift aanwezig is, kan de verdieping worden aangemerkt als begane grond). Bij aflevering geldt: de buitendeur moet gesloten kunnen worden. Bij afhalen geldt: de goederen moeten gereed staan (e.e.a. met inachtneming van het bepaalde in artikel 15).

Artikel 13.
Vervoer intern dat niet via de normale weg kan geschieden zal niet door RENTAX worden gedaan, tenzij de eigenaar c.q. opdrachtgever de mogelijkheid biedt de goederen zonder risico tot voor de deur te krijgen.

Artikel 14.
Indien het onvermijdelijk is dat de goederen toch via een trap moeten worden vervoerd, is RENTAX gerechtigd hiervoor een extra vergoeding te vragen.

Artikel 15.
In principe wordt ervan uitgegaan dat de afzender c.q. de opdrachtgever zorg draagt voor eventuele
(de-)montage van de goederen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Vervoersdocument.
===============
Artikel 16.
In beginsel worden alleen goederen geaccepteerd waarvoor een vervoersdocument wordt verstrekt.

Artikel 17.
Als vervoersdocument wordt geaccepteerd:
a) (inter-) nationale vrachtbrief;
b) factuur of aftekenlijst;
c) een door RENTAX verstrekte vrachtbrief.

Artikel 18.
Indien geen vervoersdocument aanwezig is, zal RENTAX de afzender een eigen vrachtbrief ter hand stellen, waarop de geadresseerde voor ontvangst moet kwiteren.

Tarieven.
=======
Artikel 19.
RENTAX hanteert drie tariefsoorten:
a) vervoer tegen uurvergoeding;
b) vervoer tegen vooraf gedane prijsopgave;
c) vervoer tegen eenheidstarief.
De hoogte van de diverse tarieven kan tweemaal per jaar worden aangepast. Bij verhogingen van meer dan 5% (vijf procent) worden vaste klanten ruim een kalendermaand voor de verhoging hiervan in kennis gesteld.

Artikel 20.
Indien bij de onder artikel 19 sub b en sub c vermelde tariefopbouw afwijkingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of goederensoorten voorkomen, kan RENTAX een toeslag berekenen. RENTAX verplicht zichzelf de afzender en zo mogelijk ook de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen voordat het transport plaatsvindt. Indien dan van de zijde van de opdrachtgever en/of afzender van het transport wordt afgezien, is deze verplicht de gemaakte kosten met een maximum van de vooraf overeengekomen prijs te voldoen.

Artikel 21.
Indien RENTAX gebruik maakt van zijn recht goederen voor het vervoer uit te sluiten op basis van het bepaalde in artikel 3, dan is afzender c.q. opdrachtgever geen voorrijkosten verschuldigd. Indien door schuld van de opdrachtgever het vervoer niet op het overeengekomen tijdstip doorgang kan vinden zonder hiervan vooraf RENTAX in kennis te stellen, is de opdrachtgever het voorrijdtarief (gelijk aan de overeengekomen prijs) verschuldigd.

Artikel 22.
Transport geschiedt à contant of op rekening. Bij vervoer op rekening is RENTAX gerechtigd administratie- en verwerkingskosten in rekening te brengen.

Artikel 23.
Facturen vervallen na 14 (veertien) dagen. Bij overschrijding van deze termijn zal RENTAX de klant eenmaal kosteloos een herinnering doen toekomen met een betalingstermijn van wederom 14 (veertien) dagen. De kosten van eventuele volgende herinneringen c.q. aanmaningen zullen voor rekening van de klant zijn. Indien een factuur ouder is dan 2 (twee) maanden, zal een incassobureau worden ingeschakeld, waarbij alle kosten voor rekening van de klant zullen zijn.

Aansprakelijkheid.
===============
Artikel 24.
De te vervoeren goederen zijn verzekerd volgens de op het moment van vervoer geldende polis, waarbij het eigen risico voor rekening van de opdrachtgever komt. Indien de waarde van de te vervoeren goederen het in de polis genoemde bedrag te boven gaat, dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor een aanvullende verzekering.


Artikel 25.
Aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten indien:
er sprake is van gebruikssporen of beschadigingen die reeds voor het transport aanwezig waren;
het optreden van de schade hoe dan ook onvermijdelijk was tijdens transport;
er sprake is van een defect betreffende de interne werking van een goed dat reeds voor het transport aanwezig was;
de goederen door, c.q. in opdracht van opdrachtgever waren verpakt en de verpakking bij aflevering geheel intact en onbeschadigd was en op het afleveradres voor correcte ontvangst is getekend;
de goederen door derden, aangewezen door opdrachtgever, in ontvangst worden genomen en voor ontvangst is getekend;
schade niet onverwijld doch uiterlijk binnen 5 (vijf) dagen na het transport wordt gemeld c.q. aansprakelijkheidstelling (al dan niet pro-forma) binnen genoemde termijn heeft plaatsgevonden.

Voorts is RENTAX niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade ontstaan doordat zij door overmacht niet aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van RENTAX onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of deze omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was, alsmede elke omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en zulk een vervoerder evenmin de gevolgen van die omstandigheid heeft kunnen verhinderen.

Diversen.
========
Artikel 26.
Voor het verrichten van rembourszendingen kan RENTAX een extra vergoeding vragen.

Artikel 27.
RENTAX verplicht zichzelf te allen tijde tenminste één exemplaar van deze voorwaarden in de wagen aanwezig te hebben.

Artikel 28.
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, kan een beroep worden gedaan op de EEG-richtlijnen ten aanzien van het beroepsgoederenvervoer over de weg.

Opgemaakt te Maastricht 2016.